Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W TRZCIANIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podstawa prawna:

 Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Trzciana z dnia 24 stycznia 2022r.

§1
Tok postępowania rekrutacyjnego:

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
  a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
  b) ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,
  c) przyjmowanie wniosków zgłoszeń dzieci do przedszkola,
  d) analizę przyjętych wniosków,
  e) pracę komisji rekrutacyjnej,
  f) w przypadku wolnych miejsc, ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej,
  g) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
 2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 

§2
Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniony i złożony w terminie ,,Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Trzcianie”.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Trzciana z zastrzeżeniem pkt.3 i 4.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, do najmłodszej grupy przedszkolnej, może również przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, jeśli w tej grupie są wolne miejsca.
 5. Jeśli liczba kandydatów zamieszkałych w gminie Trzciana jest mniejsza niż liczba miejsc, do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci spoza terenu gminy zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego.
 6. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art.154 ust.1 pkt1,ust.3 i 6 ustawy Prawo oświatowe.

 §3

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
L.p. Kryteria¹) Punkty
1. Wielodzietność rodziny kandydata 10
2. Niepełnosprawność kandydata 10
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10

¹ Kryteria zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

 

–       Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

–       Niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata – potwierdzeniem jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez  Zespół do Spraw Orzekania d.s. Niepełnosprawności.

–       Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną.

–       Objęcie kandydata pieczą zastępczą – objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na etapie uzupełniającym postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
 1. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 20 punktów.
  2. Dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte – 10 punktów.
 2. Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola.– 10 punktów.
 3. Miejscem realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego rodzeństwa kandydata jest dana placówka – 10 punktów
 4. Miejsce pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie przedszkola –  5 punktów.

 §4

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Informacja o terminie rekrutacji przekazywana jest na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola / www. przedszkoletrzciana.pl

 1. Od 28 lutego – do 11 marca 2022r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.(Załącznik nr 1, Załącznik nr 1A)
 2. Od 14 marca – do 18 marca 2022r.    – weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną o których mowa w pkt. 1.
 3. 21 marca – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. 28 marca – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.(Załącznik nr1B)
 5. 01 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

III. Dokumenty dotyczące rekrutacji

 §5

 1. Dokumenty składane przez rodziców/ prawnych opiekunów do przedszkola to:
 2. a) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu )
 3. b) dokumenty (oświadczenie stanowiące w treści załącznika nr1A do Regulaminu) potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych kryteriów,
 4. c) deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu
  w Trzcianie (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
 5. Wynikami przeprowadzonej rekrutacji są:
 6. a) listy dzieci przyjętych do przedszkola z zaznaczeniem rocznika,
 7. b) lista dzieci nieprzyjętych z zaznaczeniem rocznika.

 

Komisja Rekrutacyjna

§6

 • Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Trzcianie, przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
 • Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej .

 

 §7

Skład Komisji Rekrutacyjnej

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, z zastrzeżeniem 3.
 2. Organ prowadzący przedszkole może skierować do pracy w komisji w charakterze

członka komisji, przedstawiciela tego organu.

 1. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

   

  §8
  Zadania Komisji Rekrutacyjnej

 1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

lista zawiera imiona i nazwisko kandydatów (w kolejności alfabetycznej) oraz informację

o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do  przedszkola.

 

 1. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – warunkiem przyjęcia kandydata jest zakwalifikowanie go w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów; lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów ( w kolejności alfabetycznej) przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 

 1. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 


§9
Zadania dyrektora przedszkola

  1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:
  2. a) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji,
  3. d) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  – datę urodzenia dziecka, PESEL,

  – miejsce zamieszkania dziecka,

  – pracę rodziców, podpisy rodziców lub opiekunów prawnych, telefony kontaktowe,

  – czytelność zapisów we wniosku.

   

  §10
  Tryb odwoławczy

  1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów nieprzyjętych do przedszkola mogą w terminie
   7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
   z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1 sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
  3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
   w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

   

  §11
  Przepisy końcowe

   

  1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
  2. Regulamin jest podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na przedszkolnej tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola i umieszczenie na stronie internetowej przedszkola www.przedszkoletrzciana.pl
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15.02. 2022 r.

   

  ZAŁĄCZNIK 1 
  ZAŁĄCZNIK NR 1A
  ZAŁĄCZNIK NR 1 B
  ZAŁĄCZNIK 2

   

   

   

  Kontakt

  EMAIL

  przedszkoletrzciana@interia.pl

  Telefon

  14 613 60 27

  Adres

  Trzciana 300
  32-733 Trzciana

  Skip to content