Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

Rekrutacja 2024 / 2025

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W TRZCIANIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie
  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
  publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r.,poz.2431)
 • Zarządzenie Nr 605//VIII/2024 Wójta Gminy Trzciana z dnia 25 stycznia 2024r.

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§1

  1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
  2. a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
  3. b) ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,
  4. c) przyjmowanie wniosków zgłoszeń dzieci do przedszkola,
  5. d) analizę przyjętych wniosków,
  6. e) pracę komisji rekrutacyjnej,
  7. f) w przypadku wolnych miejsc, ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej,
  8. g) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
  9. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

   

   II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

  §2

   1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniony i złożony w
    terminie ,,Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Trzcianie”.
   2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie
    Gminy Trzciana z zastrzeżeniem pkt.3 i 4.
   3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej
    jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
    Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku
    kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
   4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, do najmłodszej grupy przedszkolnej,
    może również przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, jeśli w tej grupie są wolne miejsca.
   5. Jeśli liczba kandydatów zamieszkałych w gminie Trzciana jest mniejsza niż liczba miejsc,
    do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci spoza terenu gminy zgodnie z zasadami
    postępowania rekrutacyjnego.
   6. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola corocznie składają na kolejny rok
    szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu
    w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
    określony zgodnie z art.154 ust.1 pkt1,ust.3 i 6 ustawy Prawo oświatowe.

    

   §3

   1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   L.p. Kryteria¹)
   1. Wielodzietność rodziny kandydata
   2. Niepełnosprawność kandydata
   3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
   4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
   5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
   6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
   7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

   ¹ Kryteria zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

    

   –       Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

   –       Niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata – potwierdzeniem
   jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez  Zespół do Spraw Orzekania d.s. Niepełnosprawności.

   –       Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
   osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną.

   –       Objęcie kandydata pieczą zastępczą – objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

   1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu
    tego etapu przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na etapie uzupełniającym postępowania rekrutacyjnego
    będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

   KRYTERIA SAMORZĄDOW

   1. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 25 punktów;
   2. dziecko 5-letnie –12 punkt
   3. dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte – 2 punkty;
   4. rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola.– 3 punkty;
   5. miejscem realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego rodzeństwa kandydata jest dana placówka – 3 punkty;
   6. miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie przedszkola – 3 punkty.

    

   §4

   Terminy postępowania rekrutacyjnego

   Informacja o terminie rekrutacji przekazywana jest na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola / www. przedszkoletrzciana.pl

   1. Od 12 lutego , od godz. 8.00 do 21 marca, do godz. 15.00.2024r. – złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającym spełnianie
    przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.(Załącznik nr 1, Załącznik nr 1A)
   2. Od 22 marca – do 29 marca 2024r.    – weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną o których mowa w pkt. 1.
   3. 03 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
   4. 04 -17 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.(Załącznik nr1B)
   5. 19 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

    

   III. Dokumenty dotyczące rekrutacji

   §5

   1. Dokumenty składane przez rodziców/ prawnych opiekunów do przedszkola to:
    a) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu )
    b) dokumenty (oświadczenie stanowiące w treści załącznika nr1A do Regulaminu) potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych kryteriów,
    c) deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu
    w Trzcianie (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
   2. Wynikami przeprowadzonej rekrutacji są:
    a) listy dzieci przyjętych do przedszkola z zaznaczeniem rocznika,
    b) lista dzieci nieprzyjętych z zaznaczeniem rocznika.

    

    IV. Komisja Rekrutacyjna

   §6

   • Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Trzcianie, przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
   • Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej .

    

   §7

   Skład Komisji Rekrutacyjnej

   1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, z zastrzeżeniem pkt. 3.
   2. Organ prowadzący przedszkole może skierować do pracy w komisji w charakterze członka komisji, przedstawiciela tego organu.
   3. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym

    §8

     Zadania Komisji Rekrutacyjnej

     1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
      lista zawiera imiona i nazwisko kandydatów (w kolejności alfabetycznej) oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do  przedszkola.
     2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – warunkiem przyjęcia kandydata jest zakwalifikowanie go
      w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów; lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów ( w kolejności alfabetycznej)
      przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
     3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

      

     V. Zadania dyrektora przedszkola

     §9

     1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:
      a) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji,
      b) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
      – datę urodzenia dziecka, PESEL,
      – miejsce zamieszkania dziecka,
      – pracę rodziców, podpisy rodziców lub opiekunów prawnych, telefony kontaktowe,
      – czytelność zapisów we wniosku.

      VI. Tryb odwoławczy

     §10

     1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów nieprzyjętych do przedszkola mogą w terminie  7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
      wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
     2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1 sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
     3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
     4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
      Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

     VII. Przepisy końcowe

     §11

     1. Regulamin jest podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na przedszkolnej tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola i umieszczenie na stronie internetowej przedszkola www.przedszkoletrzciana.pl
     2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 08.02. 2024 r.

      

     REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
     W TRZCIANIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 1A

     Załącznik nr 1B

     Załącznik nr 2

     Oświadczenia

      

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie, Trzciana 403, 32-733 Trzciana. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: pgtrzciana@wp.pl
     2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
     3. Dane osobowe dzieci rekrutujących się do przedszkola, ich rodziców oraz opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola na podstawie:
     • 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
     • 9 ust. 2 lit h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
     1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
     2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
     3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
     4. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
     5. Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacyjnym przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola. Natomiast, dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do przedszkola przechowywane będą przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wzniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),
     6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
     7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
     8. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
     9. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
     10. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
     11. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
     12. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
     13. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
     14. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
     15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
     16. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do przedszkola, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie,
     17. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      

      

      

     REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
     W TRZCIANIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

     Podstawa prawna:

     • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm. )
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie
      przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
      publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r.,poz.2431)
     • Zarządzenie Nr 605//VIII/2024 Wójta Gminy Trzciana z dnia 25 stycznia 2024r.

     I. Tok postępowania rekrutacyjnego

     §1

      1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
      2. a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
      3. b) ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,
      4. c) przyjmowanie wniosków zgłoszeń dzieci do przedszkola,
      5. d) analizę przyjętych wniosków,
      6. e) pracę komisji rekrutacyjnej,
      7. f) w przypadku wolnych miejsc, ogłoszenie rekrutacji uzupełniającej,
      8. g) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
      9. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

       

       II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

      §2

       1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest kompletnie wypełniony i złożony w
        terminie ,,Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Trzcianie”.
       2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie
        Gminy Trzciana z zastrzeżeniem pkt.3 i 4.
       3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
        wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej
        jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
        Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku
        kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
       4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, do najmłodszej grupy przedszkolnej,
        może również przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, jeśli w tej grupie są wolne miejsca.
       5. Jeśli liczba kandydatów zamieszkałych w gminie Trzciana jest mniejsza niż liczba miejsc,
        do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci spoza terenu gminy zgodnie z zasadami
        postępowania rekrutacyjnego.
       6. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola corocznie składają na kolejny rok
        szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu
        w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
        określony zgodnie z art.154 ust.1 pkt1,ust.3 i 6 ustawy Prawo oświatowe.

        

       §3

       1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
       L.p. Kryteria¹)
       1. Wielodzietność rodziny kandydata
       2. Niepełnosprawność kandydata
       3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
       4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
       5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
       6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
       7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

       ¹ Kryteria zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

        

       –       Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

       –       Niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata – potwierdzeniem
       jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez  Zespół do Spraw Orzekania d.s. Niepełnosprawności.

       –       Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
       osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną.

       –       Objęcie kandydata pieczą zastępczą – objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
       o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

       1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu
        tego etapu przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami, na etapie uzupełniającym postępowania rekrutacyjnego
        będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

       KRYTERIA SAMORZĄDOW

       1. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 25 punktów;
       2. dziecko 5-letnie –12 punkt
       3. dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte – 2 punkty;
       4. rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola.– 3 punkty;
       5. miejscem realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego rodzeństwa kandydata jest dana placówka – 3 punkty;
       6. miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie przedszkola – 3 punkty.

        

       §4

       Terminy postępowania rekrutacyjnego

       Informacja o terminie rekrutacji przekazywana jest na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola / www. przedszkoletrzciana.pl

       1. Od 12 lutego , od godz. 8.00 do 21 marca, do godz. 15.00.2024r. – złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającym spełnianie
        przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.(Załącznik nr 1, Załącznik nr 1A)
       2. Od 22 marca – do 29 marca 2024r.    – weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną o których mowa w pkt. 1.
       3. 03 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
       4. 04 -17 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.(Załącznik nr1B)
       5. 19 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

        

       III. Dokumenty dotyczące rekrutacji

       §5

       1. Dokumenty składane przez rodziców/ prawnych opiekunów do przedszkola to:
        a) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu )
        b) dokumenty (oświadczenie stanowiące w treści załącznika nr1A do Regulaminu) potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych kryteriów,
        c) deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu
        w Trzcianie (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
       2. Wynikami przeprowadzonej rekrutacji są:
        a) listy dzieci przyjętych do przedszkola z zaznaczeniem rocznika,
        b) lista dzieci nieprzyjętych z zaznaczeniem rocznika.

        

        IV. Komisja Rekrutacyjna

       §6

       • Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Trzcianie, przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.
       • Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej .

        

       §7

       Skład Komisji Rekrutacyjnej

       1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, z zastrzeżeniem pkt. 3.
       2. Organ prowadzący przedszkole może skierować do pracy w komisji w charakterze członka komisji, przedstawiciela tego organu.
       3. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym

        §8

         Zadania Komisji Rekrutacyjnej

         1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
          lista zawiera imiona i nazwisko kandydatów (w kolejności alfabetycznej) oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do  przedszkola.
         2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – warunkiem przyjęcia kandydata jest zakwalifikowanie go
          w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów; lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów ( w kolejności alfabetycznej)
          przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
         3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

          

         V. Zadania dyrektora przedszkola

         §9

         1. Wykonanie czynności przygotowawczych do rekrutacji:
          a) wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji,
          b) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
          – datę urodzenia dziecka, PESEL,
          – miejsce zamieszkania dziecka,
          – pracę rodziców, podpisy rodziców lub opiekunów prawnych, telefony kontaktowe,
          – czytelność zapisów we wniosku.

          VI. Tryb odwoławczy

         §10

         1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów nieprzyjętych do przedszkola mogą w terminie  7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
          wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
         2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1 sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.
         3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
         4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
          Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

         VII. Przepisy końcowe

         §11

         1. Regulamin jest podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na przedszkolnej tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola i umieszczenie na stronie internetowej przedszkola www.przedszkoletrzciana.pl
         2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 08.02. 2024 r.

          

         REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
         W TRZCIANIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

         Załącznik nr 1

         Załącznik nr 1A

         Załącznik nr 1B

         Załącznik nr 2

         Oświadczenia

          

          

         KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

         1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie, Trzciana 403, 32-733 Trzciana. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: pgtrzciana@wp.pl
         2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
         3. Dane osobowe dzieci rekrutujących się do przedszkola, ich rodziców oraz opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola na podstawie:
         • 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
         • 9 ust. 2 lit h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
         1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
         2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
         3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,
         4. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
         5. Dane osobowe kandydata zgromadzone w procesie rekrutacyjnym przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola. Natomiast, dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do przedszkola przechowywane będą przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wzniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),
         6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
         7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
         8. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
         9. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
         10. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
         11. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
         12. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
         13. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
         14. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
         15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
         16. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do przedszkola, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie,
         17. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

          

          

          

         Kontakt

         EMAIL

         przedszkoletrzciana@interia.pl

         Telefon

         14 613 60 27

         Adres

         Trzciana 300
         32-733 Trzciana

         Skip to content