Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

Ważne informacje

 

 

 , 44SZANOWNI RODZICE

 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 w nowym roku szkolnym 2021/22 obowiązują nas liczne ograniczenia.  Proszę o zapoznanie się i zastosowanie do zasad obowiązujących w przedszkolu, określonych w regulaminie bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Trzcianie w okresie pandemii COVID-19, a wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19

1.Przedszkole jest czynne od 7.00 do 16.00
Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 9.00. Proszę  nie spóźniać się.

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2.  Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 3.  Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4.  Wychowankowie odbierani będą przez pracowników przedszkola od rodziców/opiekunów prawnych od pierwszej bramki na schodach.
 5.  Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury  ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 6.  Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów lub zabawek.
 7.  Dzieci nie przynoszą również jedzenia, wody i innych napojów.
 8. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
 9.  Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 10.  Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi:  przeprowadzone ozonowanie.
 11. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 12. Rodzice wchodzą z dziećmi do szatni przy rygorystycznym przestrzeganiu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola.
 13. W  przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).  Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Opłaty za przedszkole

 Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00  i pobierana jest za usługi świadczone :

– rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

– po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

3,00 zł  – śniadanie

4,00 zł  – obiad

2,00zł – podwieczorek

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

Nr konta: 36 8589 0006 0030 0780 0329 0001

Należy wykonać 2 przelewy:

 1. Za żywienie
 2. Za opłatę stałą

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

Wpłat należy dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca i dostarczyć potwierdzenie.

Za wpłaty dokonane  w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.  Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo na komunikatorze Messenger w grupach.

Zajęcia dodatkowe w  naszym przedszkolu

 1. Język angielski – zajęcia prowadzi mgr Angelina Nowak
 2. Religia – 
 3. Terapia logopedyczna – mgr Ewa Gądek, mgr Justyna Kita
 4. Technologia ICT – wszyscy nauczyciele

Kontakt z dyrektorem i wychowawcą

Tel. 14 613 60 27

mail: przedszkoletrzciana@interia. pl

 

Kontakt

EMAIL

przedszkoletrzciana@interia.pl

Telefon

14 613 60 27

Adres

Trzciana 300
32-733 Trzciana

Skip to content