Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

GRUPY MŁODSZE

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00 – 8:30 Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 9:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

9:30 – 10:00 Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe.

10:00 – 11.00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w sali (w razie niekorzystnej aury). Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).

11:00 – 11:45 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

11.45 – 13:00 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek.

13.00 – 14:00 Zabawy swobodne w dowolnych kącikach zabaw przy niewielkim udziale nauczyciela. Zajęcia dodatkowe, gry i zabawy stolikowe, zabawy w kącikach zainteresowań oraz na świeżym powietrzu

13.00 – 14.30 Czynności higieniczne, podwieczorek.

14.30 – 16.30 Praca indywidualna i w małych zespołach, pobyt na placu zabaw, zabawy dowolne.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci takie jak: zabawy badawcze, taneczne oraz swobodne w kącikach zainteresowań. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

Praca indywidualna i w

 * Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

GRUPY STARSZE

7.00–8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno porządkowe.

8.00- 8:30

Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8.30–9.00

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ewentualne zajęcia rozwijające zdolności dzieci. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy rytmiczne.

9.00–10.00

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.00–11.30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe zorganizowane przez nauczyciela, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna). Zabawy rytmiczne.

11.30–11.45

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11.45–12.15

Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.15–12.45

Relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie

12.45- 13.00

Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo - stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

13.00- 14.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy samodzielne dzieci. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki rozwijające potencjał dzieci, uwzględniające ich potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

14.00- 14.30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.30–16.00 Praca indywidualna i w małych zespołach , pobyt na placu zabaw, zabawy dowolne dzieci. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci takie jak: zabawy badawcze, taneczne, swobodne w kącikach zainteresowań. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

 

EMAIL

przedszkoletrzciana@interia.pl

Telefon

14 613 60 27

Adres

Trzciana 300
32-733 Trzciana

Skip to content